Available courses

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - 09

Giảng viên: TS. Lê Văn Tùng, ĐT: 0913163681, Email: levantung@dthu.edu.vn

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - 08

Giảng viên: TS. Lê Văn Tùng, Emai: levantung@dthu.edu.vn, ĐT: 0913163681

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - 07

Giảng viên: TS. Lê Văn Tùng, Emai: levantung@dthu.edu.vn, ĐT: 0913163681

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - 06

Giảng viên: TS. Lê Văn Tùng, Emai: levantung@dthu.edu.vn, ĐT: 0913163681

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - 05

Giảng viên: TS. Lê Văn Tùng, Emai: levantung@dthu.edu.vn, ĐT: 0913163681

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - 04

Giảng viên: TS. Lê Văn Tùng, Emai: levantung@dthu.edu.vn, ĐT: 0913163681

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - 03

Giảng viên: TS. Lê Văn Tùng, Emai: levantung@dthu.edu.vn, ĐT: 0913163681

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - 09

CHIỀU THỨ TƯ: Tiết 1, 2, 3
- Thời gian bắt đầu: 13h00'

THÔNG BÁO: Chiều hôm nay 10/01/2024 Lớp bắt đầu online lúc 14h

LẬP TRÌNH MẠNG - IN4167-SR01

Học phần lập trình mạng được được trình trong 4 chương với thời lượng chương trình là 45 tiết. Sau khi hoàn thành, sinh viên hiểu hiểu lập trình truyền thông và ứng dụng của lập trình mạng trong thực tế, vận dụng lập trình Socket trong C# và một số thư viện hỗ trợ để xây dựng ứng dụng. Ngoài ra, sinh viên có thể thiết kế và lập trình thông qua giao thức TCP và UDP, vận dụng lập trình luồng để xây dựng ứng dụng thực tế.

NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP-GE4112-CR03, Sáng thứ 4, tiết 456 (HK1/23-24)

Học phần “Nhập môn khoa học giao tiếp (GT)” cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu và căn bản về quá trình GT Trên cơ sở ấy, sinh viên sẽ hình thành các mức độ kỹ năng GT tương ứng, phù hợp và khoa học. Từ đó, sinh viên sẽ vận dụng để chủ động, tích cực thiết lập, duy trì, vận hành và phát triển các mối quan hệ GT tích cực và vững chắc trong cuộc sống, học tập và nghề nghiệp sau này.

NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP-GE4112-SE01, Chiều thứ năm, tiết 10-11 (HK1/23-24)

Học phần “Nhập môn khoa học giao tiếp (GT)” cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu và căn bản về quá trình GT Trên cơ sở ấy, sinh viên sẽ hình thành các mức độ kỹ năng GT tương ứng, phù hợp và khoa học. Từ đó, sinh viên sẽ vận dụng để chủ động, tích cực thiết lập, duy trì, vận hành và phát triển các mối quan hệ GT tích cực và vững chắc trong cuộc sống, học tập và nghề nghiệp sau này.

Quản lý HCNN và QL ngành GD-GE4111-CR05

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
GIẢNG VIÊN: HUỲNH THỊ KIỀU TRÂM
SĐT: 0939.959.133
EMAIL: htktram@dthu.edu.vn
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC: 15/09/2023, HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
THỜI LƯỢNG: CHIỀU THỨ 6-TIẾT 7-8-9

Quản lý HCNN và QL ngành GD-GE4111-CR04

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
GIẢNG VIÊN: HUỲNH THỊ KIỀU TRÂM
SĐT: 0939.959.133
EMAIL: htktram@dthu.edu.vn
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC: 15/09/2023, HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
THỜI LƯỢNG: SÁNG THỨ 6-TIẾT 1-2-3

Quản lý HCNN và QL ngành GD-GE4111-CR03

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
GIẢNG VIÊN: HUỲNH THỊ KIỀU TRÂM
SĐT: 0939.959.133
EMAIL: htktram@dthu.edu.vn
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC: 14/09/2023, HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
THỜI LƯỢNG: SÁNG THỨ 5-TIẾT 1-2-3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR11

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 12/09/2023 (Sáng thứ 3 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR09

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 11/09/2023 (Sáng thứ 2 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR07

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/09/2023 (Sáng thứ 6 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR05

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 13/09/2023 (Chiều thứ 4 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR03

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 12/09/2023 (Chiều thứ 3 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9 (13h00' - 15h35')

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR10

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 11/09/2023 (Chiều thứ 2 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9 (13h00' - 15h35')

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR08

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/09/2023 (Chiều thứ 6 hàng tuần)
Buổi chiều tiết 7,8,9

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR06

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 14/09/2023 (Sáng thứ 5 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Chủ nghĩa xã hội khoa học-GE4093-CR04

Lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 13/09/2023 (Sáng thứ 4 hàng tuần)
Buổi sáng tiết 1,2,3

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR07

- SÁNG THỨ NĂM (Tuần thứ 5)
- Tiết: 1,2,3 (Thời gian bắt đầu 7h00')

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR05

- SÁNG THỨ TƯ (Tuần thứ 5)
- Tiết: 1,2,3 (Thời gian bắt đầu 7h00')

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR03

- Sáng thứ Ba (Tuần thứ 5)
- Tiết: 1, 2, 3 ( Thời gian bắt đầu 7h00')

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR12

- CHIỀU THỨ TƯ, THỨ SÁU
- Tiết: 10, 11 (Thời gian bắt đầu 15h40')

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR10

- SÁNG THỨ HAI (Tuần thú 5)
- Tiết 1, 2, 3 (Thời gian bắt đầu 7h00')

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR06

- CHIỀU THỨ TƯ (Tuần thứ năm)
- Tiết: 7, 8, 9 (Thời gian bắt đầu 13h00')

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR04

- CHIỀU THỨ BA (Tuần thứ 5)
- Tiết: 7, 8, 9 (Thời gian bắt đầu 13h00')

Tư tưởng Hồ Chí Minh-GE4056-CR02

- CHIỀU THỨ 2 (Tuần thứ năm)
- TIẾT: 7, 8, 9 (Thời gian bắt đầ: 13h00')

Lớp tập huấn số 10

Thời gian tập huấn: 13h30, ngày 31/8/2023

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377.

Lớp tập huấn số 07

Thời gian tập huấn: 8h, ngày 31/8/2023

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học"  để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377.

Lớp tập huấn số 05

Học viên lưu ý: đăng nhập vào trước 15 phút

Lớp tập huấn số 04

Thời gian tập huấn: 13h30, ngày 30/8/2023

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377.

Lớp tập huấn số 01

Thời gian tập huấn: 8h, ngày 30/8/2023

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động  "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377

Lớp tập huấn Khối G-ngày 10-9-2023

Thời gian học: 7h ngày 10/9/2023 tại Hội trường H1

Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377

Lớp tập huấn Khối A-ngày 8-9-2023

Thời gian học: 13h ngày 08/9/2023 tại Hội trường H 1
Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.
SĐT của Giảng viên: 0908799377

Lớp tập huấn Khối H-ngày 7-9-2023

Thời gian học: 7h ngày 07/9/2023 tại Hội trường H1
Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.
SĐT của Giảng viên: 0908799377

Lớp tập huấn Khối B1-ngày 6-9-2023

Thời gian dạy: 7h ngày 6/9/2023
Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.

SĐT của Giảng viên: 0908799377

Lớp tập huấn Khối E- ngày 5-9-2023

Thời gian học: 13h ngày 05/9/2023 tại Giảng đường 1
Học viên click vào khóa học này, sau đó click chọn hoạt động "Phòng học trực tuyến (Google Meeting)- SV click vào đây dự học" để tham dự lớp học.
SĐT của Giảng viên: 0908799377