Quy hoạch và phát triển đô thị-HKII-2223-RE4018-DHQLDD20-B2,L3-TN

  1. Mã lớp học phần: RE4018
  2. Số tín chỉ: 02 (30 tiết lý thuyết)
  3. Học kỳ II, năm học 2022-2023
  4. Hình thức học: trực tuyến
  5. Mã ID lớp học trực tuyến: HKII-2223-RE4018-DHQLDD20-B2,L3-TN
  6. Thời gian học: 13, 14, 20, 21 tháng 05/2023
  7. Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Hồ, nguyenho@dthu.edu.vn
Teacher: Nguyễn Hồ