Học kỳ 1, Năm học 2020 - 2021

Chuyên đề Xã hội học giáo dục - TS. Trương Tấn Đạt

1/ Chuyên đề có thời lượng 02 tín chỉ (30 tiết); được thiết kế dạy học bằng hai hình thức là dạy học trực tiếp trên lớp (kiểu truyền thống) và dạy học qua môi trường mạng. Cụ thể:

- Dạy học trực tiếp trên lớp: 10 tiết;

- Dạy học thông qua môi trường mạng: 20 tiết ( có ít nhất 10 tiết dạy học online).

2/ Hình thức kiểm tra đánh giá của chuyên đề

- Đánh giá quá trình: Trao đổi, thảo luận, bình luận, làm việc nhóm;

- Đánh giá cuối kỳ: theo hình thức cá nhân; có sản phẩm nộp về giảng viên (câu hỏi mở).

3/ Tài liệu tham khảo

[1].  Võ Thị Ngọc Lan (2012), Xã hội học giáo dục, NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. HCM

[2]. Mạc Văn Trang (2011), Xã hội học giáo dục, NXB. Đại học sư phạm

[3]. Lê Ngọc Hùng (2006),  Xã hội học giáo dục 

[4]. Nguyễn Văn Hộ (2004),  Xã hội học giáo dục

[5]. Lê Ngọc Lan (2004), Xã hội học giáo dục