Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo - Trường Đại học Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng dạy

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

- Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp

- Bồi dưỡng giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh

- Bồi dưỡng viên chức làm công tác quản lý thiết bị trường học

- Bồi dưỡng viên chức quản lý thư viện trường học

- Bồi dưỡng thường xuyên và các loại hình bồi dưỡng ngắn hạn khác