Bồi dưỡng thường cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên mầm non, phổ thông theo kế hoạch của các Sở Giáo dục và Đào tạo