Cơ sở văn hoá Việt Nam - ĐHGDMN19AB-L3-ST

Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã học phần: GE4003

Số tín chỉ:     02                                Số tiết tín chỉ:30

Giáo trình bắt buộc: Trần Ngọc Thêm (2002), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB. Giáo dục.

Thời gian vào lớp:

- Sáng: từ 7g30 đến 11g

- Chiều: từ 13g30 đến 17g

Thông tin GV: 

- Sđt: 0917456711

- Email: maitram.nguyentran@gmail.com

Tham Vấn-HE2021-SO4315-ĐHCTXH20-ĐLk

Môn học Tham vấn gồm có 5 chương 

Chương 1: Giới thiệu tổng quát về những nội dung liên quan đến tham vấn.

Chương 2: Các kỹ năng cần thiết trong tham vấn. 

Chương 3: Tham vấn cá nhân

Chương 4: Tham vấn gia đình

Chương 5: Tham vấn nhóm

Công tác xã hội cá nhân-HE2021-SO4272-ĐHCTXH20-ĐLk

Môn học bao gồm những vấn đề tổng quan như khái niệm, các nguyên tắc hành động, vai trò của nhân viên xã hội, những lý thuyết và các thành tố trong công tác xã hội, tiến trình giải quyết vấn đề khi làm việc với cá nhân cũng như những kỹ năng cơ bản cần có trong thực hành công tác xã hội với cá nhân. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng giải quyết một trường hợp điển cứu thực tế nhằm kết nối giữa lý thuyết và thực hành.

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản-HE2021-SO4117-ĐHCTXH20-ĐLk


Sáng: 7h30 phút đến 10h 50 phút; Chiều 13h30 phút đến 16h 50 phút

Các ngày: 26, 27/6/2021; 03/7 và sáng 04/7/2021