Hệ thống thông tin địa lý GIS-HE2021-RE4113-ĐHQLĐĐ20-L3&B2-TN

Môn học Hệ thống thông tin địa lý (GIS) bao gồm các nội dung sau: 

  • Những khái niệm cơ bản về GIS
  • Các thành phần và chức năng của GIS; 
  • Vai trò và vị trí của GIS đối với ngành QLĐĐ; 
  • Những nguyên lý cơ bản về hệ tọa độ tham chiếu trong GIS; 
  • Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu GIS;
  • Phân tích một số ứng dụng GIS trong ngành QLĐĐ.

Khí tượng thủy văn-HE2021-RE4009-ĐHQLĐĐ20-L3&B2-TN

Khí tượng Thủy văn (Hydrometeorology) là môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các tính chất, đặc điểm hình thành và các vấn đề liên quan đến các hiện tượng vật lý xảy ra trong khí quyển và dòng chảy sông ngòi, cũng như ảnh hưởng qua lại của các hiện tượng này với nhau. Trong đó, 

- Phần khí tượng cung cấp những kiến thức cơ bản về bức xạ, khí áp và đi sâu tìm hiểu về thời tiết và khí hậu. 

- Phần thủy văn nghiên cứu các đặc điểm và tính chất của nước dưới đất và trên mặt, tuần hoàn nước, dòng chảy sông ngòi và thủy triều

- Cuối cùng, môn học đi vào phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng khí tượng - thủy văn và những diễn biến phức tạp của chúng trong thiên nhiên nhằm góp phần vào công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, khai thác, và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác như: đất đai, sinh vật.


Teacher: Nguyễn Hồ

Hệ thống định vị toàn cầu GPS - ĐHQLĐĐ20-L2,L3-VL

Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS); Các hệ thống vệ tinh định vị trên thế giới; Tổng quan về hệ thống GPS; Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng GPS; Các thành phần của  hệ thống GPS; Ứng dụng của GPS; Nguyên lý hoạt động của GPS; Các kỹ thuật đo GPS.