Công nghệ chế tạo máy-HE2021-ID420001-ĐHKTCN20-L2-TG

- Số tín chỉ: 03

- Tổng số tiết tín chỉ (LT/ThH/TH): 45/00/90

- Khối ngành: KTCN, Cơ khí, Động lực...