Nguyên lý động cơ đốt trong-HE2021-ID4132-ĐHKTCN20-L2-BTh-Nguyễn Đức Thông

- Nguyên lý động cơ đốt trong-ID4132
- Số tín chỉ: 02
- Tổng số tiết tín chỉ (LT/ThH/TH): 30/00/60
- Khối ngành: KTCN, Cơ khí, Động lực...