Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning đối với sinh viên

Nhấn vào HDSD_ELEARNING_SV.pdf đường liên kết để xem file.

Sinh viên có thể xem nội dung hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning từ file đính kèm