Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning đối với giảng viên

Nhấn vào HDSD_ELEARNING_GV_07_11_2022.pdf đường liên kết để xem file.

Giảng viên có thể xem nội dung hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning từ file đính kèm