Hướng dẫn yêu cầu đổi mật khẩu trên hệ thống E-learning

Nhấn vào HD-GUI YC-DOI-MK_MOI-16-6-2021.pdf đường liên kết để xem file.

Người dùng có thể xem nội dung hướng dẫn từ file đính kèm